Kleurenbuurt

Kleurenbuurt-Zuid knappen wij op. Start op 4 januari met de rioolvervanging. Op sommige plekken werken we ook aan het groen. Meer informatie leest u op deze pagina.

Op 4 januari 2021 start Boskalis met de rioolvervanging. Het werkgebied ligt tussen de Vermiljoenweg en Twiskeweg.  Dat is een mooie kans om gelijk de buurt opnieuw in te richten. De bestrating wordt vernieuwd.

Op het terrein waar de sporthal en het zwembad weg zijn of weg gaan komt nieuwbouw. Hoe dit eruit komt te zien is nog niet bekend. Vandaar dat we daar nu niet gaan bestraten.

Hieronder staat een plaatje met de meest actuele planning en de fases. [bijgewerkt op 2-4-2021]

Faseringen Kleurenbuurt 24-3-2021.pdf


Wat gaat er gebeuren?

Bij de herinrichting worden alle straatstenen vervangen. Ook het asfalt in De Weer wordt vervangen door bestrating. Verder worden de meeste kruispunten verhoogd en komen er drempels. Ook worden de meeste lichtmasten vernieuwd.

Het parkeren wijzigt ook: nu parkeren de auto's langs de trottoirband. Straks komen de parkeerplaatsen op dezelfde hoogte als het trottoir. In totaal komen er extra parkeerplaatsen bij.

De grootste aanpassing is de nieuwe inrichting van het speelveld tussen de Indigo- en Vermiljoenflat. Wij willen dat 'het groen en het water van De Gouw' door meer bewoners beleefd kan worden. Nu ligt het grasveld verscholen achter de garageboxen van ZVH en maken voornamelijk de bewoners van de twee flats er gebruik van.

Om de buurt aantrekkelijker te maken, willen we hier een mooie en aantrekkelijke openbare ruimte van maken, bijvoorbeeld door er meer bomen en speelvoorzieningen voor kinderen aan te leggen. Over de inrichting van deze plek wordt samen met bewoners een plan gemaakt. Hierover kunt u meer lezen op de projectpagina van De Levende Kleurenbuurt. Het voetbalveld kan in de huidige vorm niet behouden blijven. Hier wordt een andere oplossing voor bedacht.

Struiken 

Wij vervangen de struiken door gras. In het document hieronder ziet waar dit gebeurt.

Als bewoners graag bloemen of planten terug willen, kunnen zij dit zelf op een stukje gemeentegrond aanplanten en onderhouden. Wij noemen dat groenadoptie. Op de website over groenadoptie leest u hoe dit werkt.

Verwijderen struiken - Groenadoptie Kleurenbuurt (28-08-2020).pdf


Waar werken we?

kaart met projectgebied


Bomen


Bij de aanleg van het riool en drinkwaterleiding kan één extra boom bij de Omberstraat-ML Kingweg toch niet gehandhaafd worden.

In de eerste Boomeffectanalyse (BEA) werd deze boom al als knelpunt gezien. We hebben toen de aanwezigheid van boomwortels geïnventariseerd of de boom gespaard kon blijven. Dat leek het geval.

Nu de consequenties van de werkzaamheden beter in beeld zijn, zijn de boomwortels nog een keer in beeld gebracht en is een extra BEA opgesteld. Hieruit blijkt dat teveel wortels verdwijnen waardoor de boom door de graafwerkzaamheden instabiel wordt. Voor deze boom vragen we een extra kapvergunning aan. Klikt hieronder voor de extra BEA en kapvergunning:Boomeffectanalyse ML Kingweg - Omberstraat 13-11-20.pdf


Kapvergunning Omberstraat 19-11-20.pdf


In september 2020 zijn op De Weer 10 platanen gekapt. Deze bomen hadden niet gekapt mogen worden. De aannemer herstelt de fout. Op woensdag 25 november plant hij 10 nieuwe platanen. Deze bomen zijn kleiner dan de bomen die weg zijn. Dat kan ook niet anders, want eenzelfde maat bomen kan niet vervoerd worden. Ook geeft het een risico dat te grote bomen slecht aanslaan. De maat bomen die geplant worden is wel groter dan gebruikelijk. En door goede bodemomstandigheden mee te geven (speciale bomengrond), kunnen de bomen snel uitgroeien tot volwassen bomen.


Bomenonderzoek


Voor de herinrichting en voor de vervanging van het riool maken wij een ontwerp. Vooral de aanleg van riool heeft gevolgen voor een aantal bomen. Op basis van het ontwerp is een boomeffectanalyse (BEA) gemaakt.


In de BEA zijn de bomen geïnventariseerd, en is de kwaliteit van bomen en de bodem onderzocht. Vervolgens zijn de gevolgen voor de bomen van het ontwerp in beeld gebracht, zijn er aanbevelingen gegeven of conclusies getrokken of bomen behouden kunnen blijven. De BEA gebruiken wij om te beoordelen of het ontwerp aangepast kan worden en als onderbouwing voor de kapvergunning.

Ook vragen wij advies aan de groenbeheerders voordat wij de kapvergunning indienen.


Daarnaast stellen we een QuickScan Flora & Fauna op om te beoordelen of er geen kwetsbare planten of dieren aanwezig zijn die door de werkzaamheden kunnen worden verstoord. Bij bijzonderheden volgt verder onderzoek.


Hieronder vindt u de stukken van de bomen in dit project.

Boom effect analyse van het hele project 13-11-2020.pdf

Kapvergunning (13-11-2020).pdf

Flora en Fauna Quickscan (13-11-2020).pdf

Nadere onderzoeken boomholtes (13-11-2020).pdf

Communicatie

De onderstaande brieven zijn door de aannemer aan de bewoners toegestuurd. 

Bewonersbrief uitloop planning 28-1-2021.pdf

Bewonersbrief Kleurenbuurt 07-12-2020.pdf

De gemeente heeft een bewonersbrief over de start van de werkzaamheden verzonden.

Bewonersbrief start werk Kleurenbuurt 11-11-20.pdf

Over de werkzaamheden rondom bomen heeft u onderstaande bewonersbrief ontvangen

Bewonersbrief kap bomen Kleurenbuurt 21-08-20.pdf

Andere vragen?

Bel met het gemeentelijke telefoonnummer 14 075 en vraag naar Marcel Strating of stuur een mail naar m.strating@zaanstad.nl

Wil je meer weten over hoe een project tot stand komt? Klik hier voor onze informatiepagina.


Archief

Ontwerp herinrichting Kleurenbuurt

Bestaande situatie Kleurenbuurt incl te kappen bomen (17-04-2020)-2.pdf


Reacties inloopavond Kleurenbuurt 18-12-2018.pdf

Definitief ontwerp Kleurenbuurt.pdf

Aangepaste planning en fases 28-01-2021.pdf
Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl