Czaar Peterstraat

Bewoners ondervinden overlast van fietsers en (snor-)brommers in de Czaar Peterstraat tijdens marktdagen en in de avondspits*. Gezamelijk zoeken we naar oplossingen.

 *Dit heeft te maken met de horecaondernemers en maaltijdbezorgers.

De Czaar Peterstraat ligt in de Russische buurt, direct naast het centrum in Zaandam. De straat is aangewezen als woonerf en is voor doorgaand gemotoriseerd verkeer geknipt met een fietssluis midden in de straat. Enkele jaren geleden is de straat opnieuw ingericht. Bewoners ervaren overlast en onveiligheid door fietsers en (snor-)brommers.

Tekening met rode lijnen om het projectgebied

Verkeersmetingen

De gemeente Zaanstad heeft Goudappel BV gevraagd de ondervonden problemen met de bewoners te inventariseren. Zij hebben een onafhankelijk oordeel gevormd over de situatie. Samen met de oplossingsrichtingen is dit aan de buurt gepresenteerd. Klik op de linkjes hieronder voor de notitie en de uitgebreide presentatie.

nameting fietsentelling Czaar Peterstraat / Rozengracht 08-11-22.pdf

Goudappel Notitie ‘Fietsverkeer Czaar Peterstraat’ - 23 maart 2021.pdf

Presentatie Analyse Czaar Peterstraat  - 23 maart 2021.pdf

Route Marktdagen


Op papier is de Rozengracht de doorgaande fietsroute, en deze fietsroute wordt zeker ook gebruikt. Maar met 1.600 (brom-)fietsers per etmaal wordt ook de Czaar Peterstraat volop gebruikt door gebruikers die geen herkomst of bestemming in de Czaar Peterstraat hebben. 

Als de markt straat op de Rozengracht, kan die route niet gebruikt worden en stijgt het aantal fietsers op de Czaar Peterstraat naar 2.300 per etmaal. Het uitgangspunt is dat de Czaar Peterstraat beschikbaar moet blijven als alternatieve route op de marktdagen.

Dat is na uitvoering van de korte termijnmaatregelen. We willen de effecten van de maatregelen bewaken en beoordelen. Een  eindevaluatie van dit  project komt op deze projectwebsite.

Wanneer

Eind juli 2022 heeft aannemer Van der Veekens de werkzaamheden afgerond. 

Definitief ontwerp 

U heeft tot 1 oktober 2021 kunnen reageren op het voorlopig ontwerp. Hartelijk dank voor uw reactie. Het definitieve ontwerp en het overzicht van de ontvangen reacties vindt u hieronder. In het overzicht leggen wij uit waarom we ideeën wel of niet meenemen in het ontwerp. 

Definitief ontwerp

Vraag en antwoord overzicht

Hieronder ziet u het collegebesluit:

B&W besluit

Toekomst Czaar Peterstraat

Korte termijn 

Korte termijnoplossingen bestaan uit beperkte aanpassingen in de openbare ruimte om langzaam verkeer zoveel mogelijk naar de Rozengracht te leiden en de Czaar Peterstraat minder uitnodigend/toegankelijk te maken voor doorgaand langzaam verkeer. Aangevuld met maatregelen om de snelheid te remmen in de Czaar Peterstraat. 

De ondernemers hebben de volgende brieven ontvangen:

Brief horeca maaltijdbezorging 27-09-2021.pdf

Brief aan ondernemers veilige bezorging maaltijden - 4 maart 2021.pdf

Lange termijn

Een oplossing op lange termijn is nog niet gevonden. Het langzaam-verkeernetwerk in het centrum is nog niet af. Ook zijn er (toekomstige) bouwinitiatieven in het centrum waar we rekening mee moeten houden. Dit alles heeft onze aandacht binnen de uitwerking van het (nog vast te stellen) Zaans Mobiliteitsplan (het zogenaamde ZMP).
Evaluatierapport

In de afgelopen maanden (voorjaar 2021) heeft onafhankelijk onderzoeksbureau RadarAdvies gesprekken gevoerd met inwoners van de Czaar Peterstraat en met medewerkers van de gemeente. De gesprekken gingen over de contacten tussen gemeente en inwoners rondom de herinrichting en contacten rondom de ervaren verkeersoverlast in uw straat. 

Op basis van de gesprekken heeft RadarAdvies een rapport geschreven. Doel is om als gemeente in de gehele organisatie van de bevindingen uit dit rapport te leren. U zult van het werken met de uitkomsten van deze evaluatie niet op heel korte termijn en specifiek in uw straat iets merken. We hopen en verwachten wél dat dit een aanzet is voor echte veranderingen die participatie en communicatie tussen gemeente en inwoners ten goede komt.

Evaluatie Czaar Peterstraat

Evaluatierapport Czaar Peterstraat

Zo laten wij van ons horen

De bewoners ontvingen de onderstaande brief. De overige brieven staan onder het kopje ''archief''. 

Bewonersbrief start uitvoering 07-06-22.docx

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met projectleider P. Veldhuis via telefoonnummer 14075 of mail naar p.veldhuis@zaanstad.nl

pasfoto projectleider P. Veldhuis

Wil t u meer weten over hoe een project tot stand komt? Klik hier voor onze informatiepagina. 

Archief

Fietstellingen 18-08-2021.pdf

Voorlopig ontwerp 9 september 2021.pdf


Bewonersbrief Definitief Ontwerp 27 januari 2022 .pdf

Bewonersbrief Voorlopig ontwerp 9 september 2021.pdf

Bewonersbrief 14 januari 2021.pdf

Bewonersbrief 2 december 2020.pdf

Bewonersbrief eindrapport Radar 5 juli 2020.pdf


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl