Beeldbestek

De gemeente meet de kwaliteit van de openbare ruimte aan de hand van het beeldbestek. Hier lees je wat dit inhoudt.

Beeldbestek

Veel gemeenten in Nederland beheren het openbaar groen met een beeldbestek. Ook in Zaanstad werken we met een beeldbestek om de kwaliteit van de openbare ruimte te meten.  Aan de hand van een vastgesteld beeldkwaliteitsniveau is bepaald waaraan het beeld van het openbaar groen moet voldoen. Een beeldbestek kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld gazons, onkruidbeheersing in plantsoenen en verharding en voor zwerfafval in de wijk. 

                                                                                                                                                                                                                                                      Het beheer van het openbaar groen werd voor het jaar 2000 vaak uitgevoerd op basis van een frequentiebestek. Dit wil zeggen dat de frequentie van het onderhoud vooraf is vastgesteld. Een voorbeeld is dat er jaarlijks zeven keer geschoffeld moet worden en dat het gras 26 keer per jaar moet worden gemaaid. Met een beeldbestek wordt niet meer gewerkt op basis van frequentie maar op basis van ‘het beeld’.

Bij een beeldbestek kan er onderscheid gemaakt worden uit verschillende beeldkwaliteitsniveaus. De meest toegepaste beeldkwaliteitsniveaus bestaan op basis van niveau A+, A, B, C of D. Een A+-niveau wil zeggen dat het beeldkwaliteitsniveau zeer hoog is. Niveau D betekent dat het beeldkwaliteitsniveau zeer laag is. Bij iedere beeldkwaliteitsniveau hoort een bepaald beeld en beschrijving waaraan het beeld moet voldoen zoals te zien in onderstaande afbeelding. Beeldbestek in Zaanstad

Het grote voordeel van deze werkwijze is dat door iedereen (de gemeente, de burger, de aannemer) heel duidelijk bepaald kan worden of de openbare ruimte eruitziet zoals afgesproken. Natuurlijk gaat het uiteindelijk om het totale beeld: de afvalbak mag niet overlopen, maar ook het gras van de gazons moet goed onderhouden zijn, de straatverlichting moet branden en er mag niet teveel zwerfafval op straat liggen. 

Onderhoudsniveaus 

Bij het hanteren van het beeldbestek wordt er onderscheid gemaakt in onderhoudsniveaus. Door de gemeenteraad is besloten dat bijvoorbeeld het onderhoud op groen moet voldoen aan het criterium ‘laag’ (C). Overigens geldt dit lagere niveau alleen voor onderhoud aan het groen. Alle andere aspecten van de openbare ruimte moeten voldoen aan het niveau ‘basis’ (B). 

Belevingskwaliteit 

Het werken met het beeldbestek heeft voor een grote verandering in het wijkbeheer gezorgd; de kwaliteit van de leefomgeving is belangrijker geworden. Hierbij is de betrokkenheid en de invloed van de wijkbewoners van groot belang. De gemeente Zaanstad hecht dan ook veel waarde aan de mening van haar inwoners. Zij zijn immers de doelgroep waarvoor de gemeente haar werk uitvoert. De gemeente wil graag dat de geleverde beeldkwaliteit aansluit bij de wensen van de bewoners. Om inzicht te krijgen in de mate van tevredenheid over het onderhoud van de wijk gaat de gemeente deze tevredenheid volgens de laatste landelijke inzichten meten. Dit gebeurt door middel van een groot aantal interviews met wijkbewoners. 

Door de uitkomsten van de interviews naast het beeldbestek te leggen, kan een relatie worden aangegeven tussen de beeldkwaliteit en de mate van tevredenheid. Dit geeft de mogelijkheid om in de toekomst per wijk verschillende kwaliteitsniveaus te gaan hanteren die beter aansluiten bij de wensen van de bewoners. 

 

Hoog contrast
Ga naar Zaanstad.nl