Zaanstad en regenwater

We zullen eraan moeten wennen dat er wat vaker water op straat zal staan. Maar Zaanstad doet er alles aan om schade door wateroverlast te voorkomen.

We zullen eraan moeten wennen dat er wat vaker water op straat zal staan. Maar Zaanstad doet er alles aan om schade door wateroverlast te voorkomen. De gemeente wil schoon hemelwater bij voorkeur afvoeren naar sloten en vaarten. Of via het gescheiden hemelwaterriool, of via de goten over de weg naar sloten en vaarten. 

Iedereen heeft de beelden van ondergelopen schoollokalen, overspoelde speelpleintjes of onbegaanbare straten wel eens gezien. Voor ongeveer een derde van de ruimte in de stad is de gemeente Zaanstad verantwoordelijk. De gemeente gaat over het afvalwater dat wij lozen, het grondwater in de stad en de afvoer van regenwater.

2020 

In 2020 moet Zaanstad een plan van aanpak te hebben opgesteld waarin maatregelen zijn opgenomen om de effecten van klimaatverandering, zoals extreme regenval, hittestress en droogte te beheersen.

In 2016 zijn voor Zaanstad zogenaamde wateroverlastkaarten (WOLK) gemaakt. Hierop is te zien welke gebieden in Zaanstad het meest kwetsbaar zijn bij hevige buien. Met deze kaarten wordt het effect inzichtelijk gemaakt van zware regen met 60 mm neerslag in een half uur tijd. De kaarten maken ook duidelijk hoe het water in Zaanstad afstroomt naar de lagere delen en zich daar verzamelt.

Klimaatbestendige oplossingen

Mede op basis van deze wateroverlastkaarten heeft Zaanstad op een rijtje gezet welke oplossingen een kans bieden:

  1. Is het mogelijk om het overtollig water over straat af te laten stromen naar oppervlaktewater, zoals sloten en vaarten of de Zaan
  2. Is het mogelijk regenwater te laten afstromen naar lager gelegen delen in de openbare ruimte waar het zonder te grote overlast voor langere tijd kan worden geborgen.
  3. Is het mogelijk dergelijke plekken te maken.
  4. Is het mogelijk om het rioolstelsel uit te breiden met een regenwaterstelsel dat het overtollige water loost op verderop gelegen oppervlaktewater.
  5. Is het mogelijk oppervlaktewater te realiseren in de buurten van Zaanstad door het plegen van ruimtelijke ingrepen.
  6. Als bovengenoemde opties niet mogelijk zijn, hoe kan het overtollige regenwater worden verspreidt over de buurt of wijk zodat de overlast zich niet concentreert.

Foto van de Vaart in Zaandam

Russische buurt en Rosmolenwijk

In een aantal wijken werkt Zaanstad al aan klimaatbestendige buurten.
Zo is het in de Russische buurt mogelijk om overtollig regenwater af te voeren via goten over straten naar de sloot bij het Salm. De openbare ruimte is zo ingericht dat het water naar de juiste plek stroomt als het riool overbelast is.

De Rosmolenwijk is een wijk met laaggelegen woningen en omgeven wordt door hoger gelegen straten. De wijk kent geen oppervlaktewater, de Zaan en de Gouw liggen verder weg. Hier moet een extra regenwaterriool het hemelwater onder de Heijermansstraat door afvoeren naar de Gouw.
Vooral de oudere Zaanse buurten blijken kwetsbaar omdat daar de afstand tot oppervlaktewater het grootst is en afvoer naar de Zaan of de Gouw bemoeilijkt.

Rioleringsplan 2019-2023

In de nabije toekomst zullen plannen voor vervanging of renovatie van riolering en voor herinrichting van de straten altijd tegen het licht van een klimaatbestendige oplossing worden gehouden. Zaanstad is bezig met een Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023. Daarin wordt ook een soort norm opgenomen aan de hand waarvan de toekomstige maatregelen voor een klimaatbestendige stad op hun effectiviteit kunnen worden beoordeeld.

Anders gezegd; is het resultaat van de Zaanse maatregelen, zoals waterberging of minder verharding, voldoende om de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme regenval, het hoofd te bieden.

Iedereen kan een bijdrage leveren

De ruimte in Nederland is niet alleen woningen en straten, maar ook rivieren, natuurgebieden, landbouwgronden, bedrijfsterreinen en particuliere tuinen. De overheid kan het dus onmogelijk alleen. In Zaanstad hebben de gemeente en het waterschap ook de medewerking van bedrijven, woningbouwcorporaties en bewoners nodig. Zestig procent van het oppervlakte van een stad is niet in bezit van de overheid. Met minder verharding en meer vergroening op particulier terrein kunnen stappen worden gezet.

Foto van gescheiden riool in Zaandam

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl